Tüzük

İnşaat İşçileri Sendikası (İNŞAAT-İŞ) ANA TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1- SENDİKANIN ADI, MERKEZİ VE ADRESİ:

Sendikanın adı, İnşaat İşçileri Sendikası’dır. Sendikanın kısaltılmış adı İNŞAAT-İŞ’tir.

Sendikanın Genel Merkezi İstanbul’dadır. Genel Merkezin başka bir ile nakline karar vermeye Merkez Genel Kurulu yetkilidir.

Sendikanın Adresi: Osmanağa Mahallesi Söğütlüceşme Caddesi Nüshetefendi Sokak No 20/2 Başaranoğlu Han Kat 2 Kadıköy İstanbul

MADDE 2- SENDİKANIN FAALİYET GÖSTERECEĞİ İŞKOLU:

Sendika, 13 No’lu işkolu olan inşaat işkolunda faaliyet yürütür. Sendika, işkolu ile işin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunan yerlerle birlikte; dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya mesleki eğitim yerleri, avlu gibi sair eklentiler ve araçlar… gibi asıl işe yardımcı işleri kapsayan alanlarda da Türkiye çapında faaliyet gösterir.

MADDE 3- SENDİKANIN AMACI:

İşçilerin ancak örgütlenip sınıf oldukları koşullarda haklarını alabileceği ve bu çerçevede güç olabileceğinin farkında olan inşaat işçilerinin sınıf örgütü olarak; İnşaat İşçileri Sendikası öncelikli olarak aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde hareket edecektir:

 1. İşçi sınıfının uluslararası çıkarlarını gözeterek, işçi sınıfının uluslararası birliğini ve birlikte mücadele etmesinin zeminini hazırlamak, bunun için gereken mücadeleyi yürütmek,
 2. Örgütlü bulunduğu işkolu kapsamında yer alan bütün işçilerin sendikalı olmanın önemini anlayabilmelerini sağlayacak bir temelde faaliyet yürütülmesi ve bu çerçevede işçilerin örgütlü sendikal yaşama aktif katılımı için gerekli araçların üretilmesi,
 3. Çalışma ve yaşam koşullarının insanın insan olarak varlığını sürdürebileceği bir düzeye kavuşturulması,
 4. İşçi sınıfı saflarında, gerçek temelde eşitlik ve özgürlüğün sağlanması için emek sermaye çelişkisinin ortadan kaldırılması gerektiğini bilinç düzeyine taşımak,
 5. Temel hak ve özgürlüklerin korunması ve her tülü baskıya karşı mücadelenin yaygınlaştırılması
 6. Grev ve toplu sözleşme hakkının hayata geçirilmesi ve geliştirilmesi, bunun için mücadelenin yaygınlaştırılması,
 7. Din, dil, ırk cinsiyet ve siyasal düşünce ayrımı gözetmeden bütün üyelerinin haklarının korunması,
 8. İşçilerin sosyal-ekonomik hakları ile çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi,
 9. Kayıt dışı ve güvencesiz çalışma ve taşeron ile mücadelenin yaygınlaştırılması ve ortadan kaldırılması,
 10. İşsizliğe karşı mücadelenin yaygınlaştırılması,
 11. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının yaşanmasının önlenmesi, işçi sağlığı ve güvenliği için gerekli önlemlerin alınması için gereken mücadelenin süreklileşmiş biçimde yürütülmesi,
 12. Uluslararası sözleşmeler ve Uluslararası Çalışma Örgütü kararlarına dayalı sendikal hak ve özgürlüklerin yaşama geçirilmesi ve iyileştirilmesi için gereken mücadelenin verilmesi
 13. Gerek örgütlü olduğu iş kolunda yaygın bir sorun olan, gerekse tüm işçi sınıfı için vazgeçilmez bir hak olan nitelikli barınma hakkının tesisi için gerekli mücadelenin yürütülmesi,
 14. Çocuk işçiliğin önlenmesi için gerekli mücadelenin yürütülmesi,
 15. Ekolojik dengenin korunması, doğa üzerinde yaratılan tahribatın önüne geçilmesi ve gereken mücadelenin yürütülmesi,

MADDE 4- SENDİKANIN ÇALIŞMA BİÇİMİ:

 1. Gerçek temelde bir işçi sendikasının sermayeden, devletten, önceliği işçi sınıfının çıkarları olmayan siyasi parti ve örgütlerden bağımsız hareket etmesi gerektiği bilinci ile, yalnız işçi sınıfının talep ve istemleri için hareket eden işçi sınıfı parti ve örgütleriyle işçi sınıfının çıkarları ve kazanımları için ortak hareket noktası oluşturmaya çalışır.
 2. Sendika, kurulu bulunduğu işkolunda işçileri kendi bünyesinde toplamaya çalışır. Bütün işçilerin ortak emelleri için işçi sınıfının birliğini ve bütünlüğünü sağlamaya ve insanca yaşam koşulları oluşturmaya çalışır.
 3. Diğer sendika ve meslek örgütleriyle iletişim içinde işçi ve emekçi kesimlerin hak ve talepleri için birliktelikler kurmaya, mücadeleyi yaygınlaştırmaya birlikte büyütmenin zemini yaratmaya çalışır.
 4. İşçi sınıfının birlikteliğini yaygınlaştırmak için ulusal ve uluslaraarası birlikteliklere dahil olur, birlikte eylem ve etkinlikler gerçekleştirir.
 5. Amaçlarını ve çözüm önerilerini kamuoyuna mal etmek için bilgilendirme ve propaganda faaliyeti yürütür.
 6. Üyelerinin ve işçi sınıfının diğer kesimlerinin siyasal-sendikal-kültürel bilinçlerinin gelişimi için her türlü eğitim faaliyetini yürütür.
 7. Merkez Genel Kurulunun onayıyla üyelerin ve ailelerinin yararlanması için burs verir; hizmet amacıyla sağlık, eğitim, spor tesisleri ve kültürel tesisler kurar ve yönetir. Üyelerinin haklarını korumak ve geliştirmek için, televizyon, radyo, basımevi vb. açar ve kurar ve yürütür.
 8. Ülke ve dünyadaki sorunlara dönük çözüm önerileri geliştirir, bu çözüm önerileri doğrultusunda mücadeleyi güçlendirir.
 9. Üyelerin sendikadaki karar süreçlerine gerçek anlamda katılması için gerekli mekanizmaları oluşturur ve üyelerinin süreçlere katılımını özendirir. Üyelerin doğrudan karar süreçlerine katılmasını, iradesinin bütün kararlara yansımasını bir ilke olarak benimser.
 10. Üyelerinin haklarını korumak için diğer gerekli çalışmaları yürütür.

MADDE 5- SENDİKANIN İLKELERİ:

 1. Sendika kendi iç işleyişinde demokratik merkeziyetçilik ilkesine uygun olarak hareket eder. Üyelerin doğrudan karar süreçlerine katılmasını, iradesinin bütün kararlara yansımasını bir ilke olarak benimser. Sendikadaki karar süreçlerine katılımın gerçek anlamda sağlanması için gerekli mekanizmaları oluşturur ve üyelerinin süreçlere katılımını özendirir. Tartışma, eleştiri, özeleştiri ve ikna yöntemlerini aktif biçimde kullanarak demokratik merkeziyetçilik ilkesini uygular. Azınlıkta kalan fikirlerin çoğunluk olma hakkını korur.
 2. İşçi sınıfının uluslararası birlikteliğini geliştirmek için enternasyonal ilişkiler kurar. Bu temel de uluslararası organizasyonlar ve platformlar kurar ve içinde yer alır.
 3. Sendika, işçi sınıfını bölen ırkçı, militarist, dinsel, cins ayrımcı anlayışlara karşı mücadele ederken, sınıfın farklı kesimlerinin özgün talep ve beklentilerini işçi sınıfının ortak talepleri olarak görür, bunları sahiplenir ve kazanılması için mücadele yürütür.
 4. Sendika, emperyalizme, kapitalime, faşizme, şovenizme karşı mücadele etmeyi ilke sayar.
 5. Sendika, mimarlık ve mühendislik fakülteleri başta olmak üzere, gelecekte aynı işkolunda çalışacak öğrenciler arasında faaliyet yürütür; öğrencilerin sınıf mücadelesinin bir bileşeni olmaları için örgütler. Bunu sendikal faaliyetin bir parçası olarak görür.
 6. Sendika, aynı işkolunda çalışan mimar, mühendis, teknisyenleri de inşaat işçilerinin bir parçası olarak görür, onların sendikaya üye olup faaliyetin parçası haline gelmeleri için çalışır. Yalnız mimarların, mühendislerin, teknikerlerin temsilci olarak seçilebilmeleri için, temsilci için gereken sayı kadar o işyerinde mimar, mühendis ve tekniker bulunmalıdır.
 7. Sendika üyelerinin haklarını korumak için mevcut yasaların işçi sınıfının lehine değiştirilmesi için fiili-meşru mücadeleyi benimser.
 8. Sendikada göreve seçimle gelmiş organlara seçilen tüm temsilciler, toplantıya katılan delegelerin 2/3’ünün geri çağırmasıyla görevleri sonlanır. Seçenlerin aynı zamanda geri çağırma hakkı olduğu ilkesini benimser.
 9. Sendika işçi demokrasisini savunur, bu nedenle temsiliyet ilişkisini rededer, dikey örgütlenme biçiminin üyeler arasında hiyerarşi yaratacağını kabul eder, bu nedenle yatay örgütlenme biçimini savunur. Her üyenin sendikanın öznesi olması ve tüm karar alma süreçlerine tüm üyelerin etkin katılımının sağlanması gerektiğini savunur.
 10. Meşru olmayan, keyfi davranan ve zalim olan her tür otoriteye karşı direnme hakkının varlığını savunur ve direnme hakkının temel bir insan hakkı olduğunu benimser.
 11. Sendikal bürokrasiye karşıdır ve her türlü bürokratlaşma eğilimine ve tutumlarına dair mücadele etmeyi benimser.

MADDE 6 – GÖREV VE FAALİYETLERİ :

 1. Çalışmanın en temel hak olduğundan hareketle, iş güvencesinin hayata geçirilmesi için çalışmak,
 2. Tüm işçilere grev ve toplu sözleşme hakkının tanınması, işçilere yönelik her türlü baskı ve zor uygulamalarının kaldırılması için mücadele etmek,
 3. Barınma, dinlenme, beslenme ve gerekli sağlık hizmetinin ücretsiz olarak alınması için mücadele yürütmek,
 4. Üyeleri adına işverenle görüşmelerde bulunmak, gerektiğinde grev kararı veya üyelerin üretimden gelen güçlerini kullanarak alınacak her türlü kararı almak, uygulamak, kaldırmak ve bireysel sözleşmeler, takım sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmesi yapmak. Üyelerinin çalışma yaşamından kaynaklanan her türlü uyuşmazlıklarında ve toplu iş uyuşmazlıklarında ilgili makamlara ve yargı organlarına başvurmak, görüş ve öneriler sunmak, isteklerde bulunmak, ve yürütmek,
 5. Taşeron çalışma sisteminin kaldırılması ve yasaklanması için mücadele yürütmek,
 6. Çalışma hayatındaki mevzuattan, toplu iş sözleşmelerinden, örf ve adetten doğan anlaşmazlıklarda, üyeleri adına dava açmak. Açılan davalarda üyelerini veya üyelerinin mirasçılarını temsilen davaya ve husumete ehil olmak. Bu davaları açmak, izlemek, yürütmek üyelerine her türden yardımda bulunmak,
 7. Sendikal faaliyetlerinden dolayı mağdur olan üyelerine yönetmelikte belirlenecek biçimde yardımda bulunmak. İşçilerin yasal güvencelerden, sosyal güvenlik ve sosyal sigorta haklarından, işçi sağlığı ve güvenliği tedbirlerinden yoksun kalmamaları için mücadele etmek,
 8. Merkez Genel Kurulu kararı ile amaç ve görevlerinin gerektirdiği taşınır ve taşınmaz malları satın almak, gerektiğinde satmak; sendikanın feshi halinde taşınır ve taşınmaz malların ne olacağına karar vermek,
 9. Üyelerinin sendika tüzüğüne uygun davranmaları için gereken bilinçlenme sürecini oluşturmak,
 10. İşsiz kalan herkese, işsiz kaldığı süre boyunca yaşayabileceği miktarda sürekli işsizlik ödeneği sağlanması için mücadele etmek ve işsizler, işçiler ve güvencesizler arasında paylaşımcı, dayanışmacı çözümler ve çabalar organize etmek,
 11. Çocukların çalıştırılmasına karşı mücadele yürütmek,
 12. Üyelerinin veya dayanışma aidatı verenlerin, işten çıkarılması, işkazası veya meslek hastalığına yakalanması, bakıma muhtaç hale gelmesi durumunda kendi olanakları ölçüsünde yardım da bulunmak.

İKİNCİ BÖLÜM: ÜYELİK

MADDE 7 – SENDİKAYA ÜYE OLMAK

Ana Tüzüğün 2. maddesinde belirlenen işkolunda çalışanlar sendika ana ilkelerini benimsemiş olmaları şartıyla sendikaya üye olabilir.

Sendikaya üyelik e-devlet internet sistemi üzerinden yapılan başvurunun sendika Genel Yönetim Kurulu tarafından kabulü şeklinde gerçekleşir.

Başvuru sahibinin başvurusu 30 gün içerisinde Genel Yönetim Kurulu tarafından reddedilmediği takdirde üyelik oy birliğiyle kabul edilmiş olur.

Üyeliği reddedilen başvuru sahibi 30 gün içerisinde kararın iptali için bu konudaki yetkili yargı organına başvurabilir. Yargı organının aldığı karar bağlayıcıdır.

Sendika Merkez Genel Kurulu veya Genel Yönetim Kurulu Kararıyla sendika onur üyeleri belirlenebilir. Sendikaya, sendikanın amaçlarına ve ilkelerine katkı sağlayan kişi veya kurumlar onur üyesi olarak belirlenebilir. Onur üyelerinin seçme ve seçilme hakkı bulunmamaktadır.

MADDE 8 – ÜYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 1. Sendika üyesi aidat ödemek dışında, işyerinde birlikte çalıştığı kişilere ve sendikaya karşı sorumludur.
 2. Sendika üyesi ana tüzük gereği oluşturulan kurulların sendikal konularda almış olduğu kararlara uymak ve bu kararları uygulamak zorundadır.
 3. Sorumluluklarını yerine getirmediği ve kurulların almış olduğu kararlara uymadığı ve uygulamadığı takdirde ana tüzük gereği oluşturulan kurullarca saptanan disiplin hükümleriyle karşılaşır, bu hükümler uygulanır.

MADDE 9 – ÜYELİKTEN AYRILMA :

 1. Üyelikten ayrılma e-devlet üzerinden bildirimle gerçekleşir. Çekilme isteminde bulunan üyenin isteği e-devlet üzerinden sendikaya ulaşır. Üyenin ayrılma isteminden sonra sendika yönetim kurulu kararıyla çekilme istemi geçerlilik kazanmış olur. Üyeler herhangi bir gerekçe belirtmeden sendikadan ayrılabilir.
 2. Üyelikten çekilme sendikaya başvuru gerçekleştikten bir ay sonra geçerli olur. Bu süre zarfında üyeler sendikaya karşı sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür.

MADDE 10- ÜYELİĞİN DEVAMI VE ASKIYA ALINMASI HALLERİ :

 1. Sendika Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullarında görev almalarından dolayı işyerinden ayrılan sendika üyelerinin bu göreve getirildikleri anda sendikadaki üyelik sıfatları üyelik aidatı ödemek kaydı ile devam eder.
 2. Sendikaya üye olmak hakkına sahip olanlardan, bir işletme veya kurumun yönetim kurullarında veya benzeri kurullarında işçi temsilcisi sıfatıyla bulunanların sendika üyeliği devam eder.
 3. Askerliği meslek edinmemiş bulunan askeri şahısların bu kanuna göre sahip bulundukları hak ve yükümlülükler askerlik yükümlülüğü süresince askıda kalır.
 4. Sendika üyesi işçinin geçici olarak işsiz kalması veya sendikanın faaliyet alanı içinde kalmak şartıyla başka bir işe geçmesi, sendika üyeliğini etkilemez.

MADDE 11 –  ÜYELİKTEN ÇIKARILMA :

Aşağıda belirtilen nedenlerle üye, sendikadan çıkartılabilir.

 1. Sendika ana tüzüğüne, genel hükümlere, yetkili kurulların kararlarına, sendika programına aykırı hareket etmek veya uygulamaktan kaçınmak.
 2. Sendikanın ilkelerine, amaçlarına ve hedeflerine uymayan eylemlerde bulunmak veya sendikanın amaç ve faaliyetlerinin gerçekleşmesini engellemeye çalışmak,
 3. Özürsüz olarak üst üste 3 ay aidat ödememek,
 4. Sendika üyeleri arasındaki birlik ve beraberliği bozmak adına dinsel, ırkçı, cins ayrımcı, mezhepsel ayrımcılık politikalarının propagandasını yapmak ya da bu tür davranışlar sergilemek,
 5. Üyelikten çıkarılmayı gerektirecek tutum ve davranışlarda bulunduğu bildirilen üyenin durumu sendika Merkez Yönetim Kurulu’nca ve gerekli görüldüğünde Sendika Merkez Disiplin Kurulu’nca incelenir. Sendika üyeliğinden çıkarılma kararı genel kurulca verilir. Karar, e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa elektronik ortamda bildirilir ve çıkarılana yazı ile tebliğ edilir. Çıkarılma kararına karşı üye, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde mahkemeye itiraz edebilir. Mahkeme iki ay içinde kesin olarak karar verir. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.
 6. Aşağıda belirtilen durumlarda üyelik düşer.
 7. fa) Üyenin işkolundan kalıcı olarak ayrılması,
 8. fb) Üyenin ölmesi.
 9. fc) Sendikalar yasasında düzenlenen diğer haller

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: SENDİKANIN YAPISI

MADDE 12 – SENDİKANIN ORGANLARI

1- GENEL MERKEZ ORGANLARI:

 1. Merkez Genel Kurulu
 2. Merkez Yönetim Kurulu
 3. Merkez Denetim Kurulu
 4. Merkez Disiplin Kurulu

 

 

2- DANIŞMA ORGANLARI :

 1. Genel Delegeler Meclisi
 2. Şube Başkanlar Kurulu
 3. Genişletilmiş Başkanlar Kurulu
 4. Genel Temsilciler Meclisi
 5. İşyeri Temsilciler Meclisi

3- ŞUBE ORGANLARI :

 1. Şube Genel Kurulu
 2. Şube Yönetim Kurulu
 3. Şube Denetim Kurulu
 4. Şube Disiplin Kurulu

4- ŞUBE DANIŞMA ORGANLARI :

 1. Şube Temsilciler Meclisi

5- İŞYERİ ORGANLARI

 1. İşyeri Sendika Temsilciler Meclisi
 2. İşyeri Delegeleri Meclisi

 

 • – İŞYERİ DANIŞMA ORGANLARI
 1. İşyeri Birim Komiteleri Meclisi

MADDE 13 – MERKEZ GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

 1. Merkez Genel Kurulu sendikanın en yetkili karar organıdır.
 2. Merkez Genel Kurulu, sendikanın üye sayısı 500 ise tüm üye sayısının katılımıyla gerçekleşir.

Bu durumda Merkez Genel Kurulu tüm sendika üyelerinin katılımıyla gerçekleşir. Her üye aynı zamanda delegedir.

 1. Üye sayısı 500’ü aştığı durumda her 10 üye için 1 delege olacak şekilde delege tespit edilir.
 2. Merkez Yönetim, Denetim Kurulu asıl üyeleri Genel Kurulun doğal delegeleridir.
 3. Şubelerin ve şube oluşturulamayan işyerlerinin Merkez Genel Kuruldaki temsil sayısını belirlemek için, öncelikle Sendikanın Genel üye sayısı delege sayısına bölünür. Çıkan rakamla kaç kişiye 1 delege çıkacağını belirleyen anahtar sayı belirlenir. Daha sonra şube oluşturulan bölgelerdeki şubenin üye sayısı, şube oluşturulamayan yerlerde ise işyeri/şehir veya bölgedeki üye sayısı belirlenen anahtar sayıya bölünür. Şube oluşturulamayan işyerlerindeki üye sayısı, anahtar sayının altında ise, birbirine yakın olan işyerleri birleştirilerek, o işyerlerinde çalışan üyelerin de Genel Kurulda temsili sağlanır. Delege belirleme sisteminin şehir/bölge/işyeri esaslarından hangisine göre belirleneceği Genel Merkez yönetim Kurulu’nun yapacağı düzenlemeyle veya çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

MADDE 14–MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

 1. Gündemi Genel Yönetim Kurulunca saptanan Genel Kurul 3 yılda bir Genel Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği yer, gün ve saatte toplanır.
 2. Genel Kurul’un gündemi, toplantı yer, gün ve saati ile delege listesi, çoğunluk olmaması halinde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar en az 15 gün önceden sendikanın internet sayfasından veya sosyal medya hesaplarından ilan edilir ayrıca sendika genel merkezine asılır ve iki nüsha olarak genel kurulun yapılacağı yerin mülki amiri ile ilgili ilçe seçim kurulu başkanlığına yazı ile bildirilir.
 3. Genel Kurul toplantı yeter sayısı delege ya da üye tam sayısının salt çoğunluğudur. İkinci toplantı, duyurulan günde salt çoğunluk aranmadan gerçekleştirilir.
 4. Kural olarak, karar yeter sayısı toplantıya katılan delege ya da üye tam sayısının salt çoğunluğudur.
 5. Genel Kurul’a sunulacak Merkez Yönetim Kurulu çalışma, hesap, denetim ve varsa disiplin kurulu raporları ile gelecek döneme ilişkin bütçe teklifinin toplantı tarihinden en az 15 gün önce delegelere ya da üyelere sendika genel merkezinde ve sendikanın internet sayfasında ilan edilmesi zorunludur.
 6. Genel Kurul çalışmalarını genel yönetim kurulu üyelerinden biri başlatır. Genel Kurul, divan seçimini yönetir.
 7. Genel Kurul Divanı açık oyla seçilen bir başkan iki başkan yardımcısı ve gerek görülmesi halinde yeteri kadar yazmandan oluşur. Genel Kurulca alınan bütün kararlar ile seçim sonuçları Genel Kurul Karar defterine yazılarak Başkanlık Kurulu üyelerince imzalanır.
 8. Mevcut yönetim ve yeni yönetime aday olacakların divanda bulunma hakları yoktur.
 9. Genel Kurul’da hazır bulunan delege ya da üyelerin 1/10’unu yazılı istemi ile gündeme madde ilave edilebilir.
 10. Genel Kurul gündemindeki konuları delegeler veya üyeler tarafından sunulacak önerileri inceleyip rapora bağlamak üzere komisyonlar kurabilir. Üye sayısı Genel Kurulca belirlenen komisyonlar çalışmalarına başlamadan önce kendi aralarından bir başkan, yazman ve sözcü seçerler. Komisyonların raporları Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanmadıkça geçerli sayılamaz.
 11. Genel Kurul, bütün üyelere açık bir biçimde gerçekleşir. Delegeler dışında toplantıya katılmak isteyen üyeler toplantıya katılabilir. Toplantıda söz almak isteyip delegelerin kararlarını etkilemek isteyen üyelere söz hakkı tanınır.

MADDE 15 –MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Merkez Genel Kurulu, sendikanın en yetkili organıdır.
 2. Sendikanın genel politikalarını belirlemek, kararlar almak
 3. Sendika tüzüğündeki değişiklikleri görüşmek,
 4. Gelecek döneme ilişkin bütçeyi görüşerek karara bağlamak,
 5. Merkez Yönetim ve Denetleme Kurullarının faaliyetlerinin görüşülerek onaylanması sorumlular hakkında kovuşturma başlatılması,
 6. Merkez Yönetim ve Denetleme Kurullarının faaliyetlerinin denetlenip incelenmesi,
 7. Genel Temsilciler Kurulu’nun, disipline ilişkin kararlarını görüşerek karara bağlamak,
 8. Merkez Yönetim Kurulu’nca sunulan bütçeyi görüşerek karara bağlamak,
 9. Sendika tüzüğünde öngörülen, merkez organlarının asil ve yedek üyelerini ve üst kurul delegelerini seçmek,
 10. Şube açmak, şubenin yetkili olduğu bölgeleri saptamak, şubeleri birleştirmek veya kapatmak şube oluşturulamayan yerlerde Genel Merkez Yönetimi’ne bağlı Bölge Temsilcilikleri açmak, gerek görüldüğünde açılmış bölge temsilciliklerini kapatmak veya şube ve bölge temsilcileri açmak için Merkez Yönetim Kurulu’na yetki vermek.
 11. Yurt içindeki veya yurt dışındaki üst kuruluşlara üye olmaya veya üyelikten çekilmeye karar vermek,
 12. Genel Kurul delege veya üye tam sayısının 2/3’ün oyu ile tüzel kişiliğe son vermek.
 13. Başka bir sendika ile birleşmeye veya ona katılmaya karar vermek,
 14. Genel Kurul delege veya üye tam sayısının 2/3’ün oyu ile ulusal konfederasyonlara, uluslar arası kuruluşlara katılmaya ve ayrılmaya karar vermek.
 15. Gerekli taşınmaz malların alınmasında, satılmasında veya devredilmesinde Merkez Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
 16. Sendika Yöneticilerinin ücret, ödenek ve yolluklarını saptamak. (Bu ücret en yüksek ücretle çalışan sendika üyesinin maaşını geçemez).
 17. Sendika tüzüğüne uygun öneriler hakkında kararlar almak, organlara görev ve yetkiler vermek,
 18. Gizli oyla Genel Yönetim, Genel Denetim, Genel Disiplin Kurulu üyelerinin asil ve yedek üyelerini seçmek.
 19. Genel Kurul, sendika üye sayısının 500’e (500 dahil) kadar olması halinde tüm üyeler aynı zamanda delegedir bu durumda genel kurul tüm üyelerden oluşur, sendika üye sayısının 500’ü aşması halinde genel kurul tüm delegelerden oluşur.
 20. Şubelerin ya da şube kurulmamış bölgelerin toplam üye sayısı 500’e (500 dahil) kadar olması halinde tüm üyeler aynı zamanda delegedir bu durumda genel kurul tüm üyelerden oluşur, sendika üye sayısının 500’ü aşması halinde genel kurul tüm delegelerden oluşur.

 

MADDE 16 – OLAĞANÜSTÜ MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANMA ESASLARI

 1. Merkez Yönetim veya Merkez Denetleme Kurulu veya Genel Temsilciler Kurulu gerekli gördüğü hallerde veya Genel Kurul delegelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine en geç 2 ay içinde Genel Kurul olağanüstü olarak toplanır. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için yapılan isteklerde toplantının yapılma gerekçeleri belirtilir. Genel Kurula çağrı Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılır.
 2. Olağanüstü Genel Kurul çağrısında belirtilen gündem maddelerinde MYK’ca eksiltme yapılamaz.
 3. Gündem dışı konular görüşülemez. Önerilerde bulunulamaz. Olağanüstü Genel Kurul toplantısında da Olağan Genel Kurul Toplantısı hükümleri geçerlidir.

MADDE 17 – MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

 1. Merkez Yönetim Kurulu, Genel Kurul’un üyeler içinden seçeceği 5(beş) üyeden oluşur. Asıl üye kadar yedek üye seçilir. Yedeğe secilen üyelerin, Merkez Yönetim Kurulu kararlarını etkilemek için toplantılarına katılma ve fikirlerini ifade etme hakları vardır.
 2. Merkez Yönetim Kuruluna seçilen üyelerin, seçimi gerçekleştiren delegelerin 2/3 çoğunluğun geri çağırmasıyla Merkez Yönetim Kurulu üyelikleri düşer. Seçilen üyelerin tamamı geri çağırılmışsa bu durumda Olağanüstü Genel Kurul’a gidilmek zorunludur.
 3. Merkez Yönetim Kurulu, seçim sonucunun tebliği tarihinden sonra, üç gün içerisinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak, Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Sayman ve Genel Örgütlenme Sekreteri’ni seçmek zorundadır. Diğer sekreterlikler Genel Kurul kararları doğrultusunda oluşturulur.

MADDE 18 – MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Genel Kurul kararlarını hayata geçirmek,
 2. Sendikanın amaçları doğrultusunda genel politikalar saptamak, bunların bir program çerçevesinde uygulanmasını sağlamak,
 3. Sendikanın gelir ve giderlerini, sendikanın amacı ve üyelerinin çıkarları doğrultusunda kullanmak, gelir ve giderlerini doğru ve etkin bir biçimde kullanmasını sağlamak,
 4. Genel Temsilciler Kurulu’nu toplantıya çağırmak ve alınan kararları uygulamak,
 5. Sendika merkezi ve şubesinde gerek gördüğü çalışma birimleri kurmak, personel istihdam etmek,
 6. Demirbaş eşyanın terkini ve şubelere devrini yapmak,
 7. Zamanı gelen Şube Genel Kurulu’nun yapılmasını sağlamak ve gerekli işlemlerini takip etmek,
 8. Üyelerinin işverenlerle veya kurumlarla olan ihtilaflarda her tür hakkını korumak ve geliştirmek, mağduriyetlerini gidermek için her tür etkin mücadele yöntemini kullanmak veya bu konuda üye veya delegelere yetki vermek,
 9. Bireysel iş sözleşmeleri, takım sözleşmeleri, toplu iş sözleşmeleri yapmak, uyuşmazlık ve ihtilafları gidermek, bu sözleşmelerde uyuşmazlıkları tespit etmek, gerektiğinde grev kararı almak veya diğer haklarını kullanmak. Gerektiğinde üyelerle işveren veya kurumlar arasında yapılacak görüşmeler, ihtilaflar, bireysel ve toplu iş sözleşmelerini yürütmek üzere şube yönetici, temsilci ve üyelerini görevlendirmek, yetkili kılmak,
 10. Sendikayı kamuoyu önünde temsil etmek,
 11. Gerçekleştirdiği faaliyetlerini bir rapor haline getirerek, Merkez Genel Kurulu’na sunmak,
 12. İş kolunda örgütlülüğü yaygınlaştırmak, yeni üyeler edinmek, sınıfın bilincinin gelişmesine hizmet etmek,
 13. Sendika adına, şubelerde yapılan her türlü gider ve harcamaları usul, tüzük ve yönetmelikler uyarınca inceleyerek Genel Temsilciler Kurulu’nun bilgisine sunmak,
 14. Sendika faaliyetlerinin eksiksiz ve etkili bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli olan yönetmelikleri hazırlayıp, hayata geçirmek,
 15. Merkez Genel Kurul gündemini belirleyerek kurul delegelerinin bilgisine sunmak,
 16. Sendika bürolarının işleyişini ve verimli çalışmasını sağlamak,
 17. Genel Kurulca verilen yetkiye dayanarak bölge temsilcilikleri ve şubeler açmak,
 18. İşyerlerinde yapılan seçimler sonucunda belirlenen temsilcileri atamak, ana tüzük gereği geri çağırılan yönetici ve temsilcilerin yerine seçimle belirlenmiş olan yedeklerini atamak.
 19. İlgili mevzuat tarafından sendikalarca kurulmasına olanak verilmiş ve tüzükte yer alan amaç ve çalışmalara uygun tesis, lokal ve iktisadi işletmeyi kurma, kurulmuş olanları kapatma, tasfiye etme konusunda seçilecek Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

MADDE 19 – GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Sendika tüzel kişiliğini, yurtiçinde ve yurtdışında temsil eder. Merkez Yönetim Kurulu, Genel Temsilciler Kurulu ve sendika bünyesinde genel hükümler içinde kurulacak tüm komisyonlara başkanlık eder, gerektiğinde bu komisyonların başkanlığını Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birine devreder,
 2. Diğer Merkez Yönetim Kurulu üyelerince yürütülmekte olan işleri yakından izler, bilgi alır, gerekli uyarıda bulunur,
 3. Sendikanın genel politikasını anlatmak amacıyla Merkez Yönetim Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda basın toplantısı düzenler, yazılı ve sözlü demeçler verir,
 4. Genel Sekreter ile birlikte genel yazışmaları, Genel Mali Sekreter’le birlikte mali konularla ilgili yazışma ve işlemleri imza eder,
 5. Genel Başkan acil ve gerekli hallerde önceden alınmış bir Yönetim Kurulu kararı olmaksızın bütçedeki ödeneğe uygun ve belgelere dayalı olarak brüt asgari ücret kadar harcama yapmaya yetkilidir. Harcama ve belgeleri Merkez Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısına bilgi ve onay için sunar,
 6. Merkez Denetleme Kurulu raporunu ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantısına getirmekle yükümlüdür,
 7. Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.
 8. Bir kişi en fazla iki dönem genel başkanlık görevi yapabilir.

MADDE 20 – GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Genel Başkan bulunmadığı zamanlarda onun görevlerini yerine getirir ve yetkilerini kullanır,
 2. Sendika Merkez Genel Kurulu, Yönetim Kurulu ve Genel Temsilciler Kurulu toplantılarının gündemini hazırlayarak kurullara sunar,
 3. Yazışma ve işlemlerin düzgün işleyişini sağlar,
 4. Sendikanın organlarının ve bürolarının yönetmeliklerini hazırlayarak Genel Merkez Yönetim Kurulu’na sunar, daha sonra Genel temsilciler Kurulu’nca kabul edilen yönetmeliklerin uygulanmasını sağlar ve denetler,
 5. Gerek sendikanın, gerekse sendika üyelerinin karşılaşacağı hukuksal sorunların çözümü için gereğini yapar,
 6. Çalışmalarından dolayı Merkez Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 21 – GENEL MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Sendikanın mali işlerinin yürütülmesini sağlar,
 2. Sendikanın dönem içi ve dönem sonu geçici ve kesin bilanço, gelir-gider tablosu ve mizanları ile mali raporların Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca belirlenen sürelerde Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun bilgi, onay ve kararına sunar,
 3. Sendika gelirlerinin toplanmasını, sarfların bütçe esaslarına göre yapılmasını, muhasebe kayıtlarının ilgili mevzuat hükümleri gereğince yürütülmesini ve bütçenin uygulanmasını sağlar,
 4. Vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini sağlar,
 5. Şube sarf ve avanslarının zamanında gönderilmesini sağlar, bunların gözetim ve denetimini yapar,
 6. Sendikanın taşınır ve taşınmaz mal varlığı ile ilgili belgelerin ve demirbaş kayıtlarının usulüne uygun tutulmasını sağlar,
 7. Sendika hesaplarının denetime hazır bulundurulmasını sağlar,
 8. Sendika mallarının (Taşınır ve taşınmaz) sigorta ettirilmesi, gerektiği zamanlarda poliçelerin yenilenmesini sağlar,
 9. Genel Başkan veya Yönetim Kurulu üyelerinden biri ile birlikte çift imza ile bankalardan para çekilmesini sağlar,
 10. Sendika gelirlerini elde edildikleri tarihten itibaren en geç bir hafta içinde Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek olan bankalara yatırılmasını sağlar,
 11. Merkez Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği ve brüt asgari ücretin 4 (dört) katını aşmayacak miktarda sendikanın günlük ihtiyaçlarını karşılayacak parayı sendika kasasında bulundurulmasını sağlar,
 12. Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.
 13. Genel yönetim kurulu tarafından yapılan harcamaları ve gelirlerin ayrıntılı olarak yer aldığı bütçeyi sendikaya ait internet sitesinde, herkesin görebileceği biçimde yayınlar ve bunları üç aylık periyotlarla günceller.

MADDE 22 – GENEL ÖRGÜTLENME SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Şubelerin (Şube Yönetim Kurulu, Şube Temsilciler Kurulu, İl Temsilciler Kurulu) sendikal faaliyetlerini izler ve bu faaliyetlerin gerektiği gibi yerine getirilmesine yardımcı olur, faaliyetlere ilişkin Merkez Yönetim Kurulu’na rapor sunar,
 2. Üye kayıtları ve üyelikten ayrılmalara ilişkin işlemlerin yürütülmesi, sendikanın üyelik arşivinin düzenlenmesi, üye envanterinin çıkarılması, üyelik işlemleri için gerekenleri yapmakla yükümlüdür,
 3. Şube faaliyet alanlarının düzenlenmesi, yeni şubeler açılması ve bazı şubelerin kapatılması konularında incelemelerde bulunur, bu konularda yönetim kuruluna raporlar hazırlayıp sunar,
 4. Sendikanın örgütlü olmadığı işyerlerinde örgütlenmenin sağlanması için sendikanın önüne plan program koyar,
 5. Şubelerin iç örgütlenmesinin düzenli yürüyebilmesi için çaba sarf eder,
 6. Çeşitli kitle örgütleriyle ve sendikalarla ilişkiler kurar, yürütür.
 7. Çalışmalarından dolayı Şube ve Merkez Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 23 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMA ESASLARI

 1. Genel Yönetim Kurulu on beş günde bir Genel Başkan’ın başkanlığında olağan olarak toplanır. Kurul üyelerinden birinin Genel Başkan’a başvurusu ve Genel Başkan’ın çağrısı ile olağanüstü toplantı yapar.
 2. Genel Yönetim Kurulu’nun toplantı ve karar yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur.
 3. Oylamanın gizli veya açık yapılması Yönetim Kurulu’nun kararına bağlıdır.
 4. Genel Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçının herhangi bir nedenle kurul üyeliğinden ayrılması halinde, Genel Yönetim Kurulu yedek üyeleri arasından en çok oy almış bulunandan başlayarak oy sırasına göre Genel Yönetim Kurulu üyeliğine çağrı yapılır. Genel Yönetim Kurulu üye tam sayısı tamamlanır.
 5. Genel Yönetim Kurulu üye sayısı bu suretle tamamlandıktan sonra yapacağı ilk toplantıda üyeler kendi aralarında boşalan yerlere aday olanlar arasından görev bölümünün gerektirdiği seçimi yaparlar.
 6. Merkez Yönetim Kurulu’nun görevleri sekreterlik biçiminde düzenlenir. Merkez Yönetim Kurulu’na seçilen üyelerden her biri ayrı bir görevi üstlenir.
 7. Merkez Yönetim Kurulu gerek gördüğünde Merkez yönetim kurulu üyelerinin 2/3 çoğunluğuyla görevleri yeniden dağıtabilir.

MADDE 24 – GENEL DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

 1. Genel Denetim Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunca 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. Seçim sonucu bildirimi yapıldıktan sonra, Genel Denetim Kurulu kendi arasında toplanarak başkan seçer.
 2. Genel Denetim Kurulu en geç 3 ayda bir Sendika Genel Merkezinde toplanmak zorundadır.
 3. Her Denetim sonunda Genel Yönetim Kuruluna rapor verir. Verdiği Raporların bir suretini de, işyeri delegeleri, işyeri sendika temsilcileri ve işyeri birim Komiteleri üyelerine sunulmak üzere Şube Yönetim Kurulu Başkanlıklarına, Şube oluşturulamayan yerlerde ise İşyeri Sendika temsilcilerine ulaştırır.
 4. Genel Yönetim Kurulunun istemi üzerine Şubeleri denetlemek.
 5. Denetleme sonucunda Genel Kurulun toplanmasını isteyebilir.
 6. Genel denetim kurulunun toplantı yeter sayısı kurul üye sayısının salt çoğunluğudur. Karar yeter sayısı ise toplantıya katılanların salt çoğunluğudur.

MADDE 25 – GENEL DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU

 1. Genel Disiplin Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunca seçilen 3 asil 3 yedek üyeden oluşur.
 2. Şube Disiplin Kurullarından gelen dosyaları inceleyen Genel Disiplin Kurulu Gerekçeli kararlarını tüm şubelerin Disiplin Kurulu üyelerine sunulmak üzere Şube Yönetim Kurulu Başkanlıklarına ulaştırır.
 3. Genel Disiplin Kurulu Tüzüğe aykırı hareket eden üyeler hakkında soruşturma başlatır ve cezai işlem uygular. Ceza üyelikten çıkarılmayı gerektirdiği durumda, rapor oluşturur Merkez Genel Kurulu’na sunar.
 4. Genel disiplin kurulunun toplantı yeter sayısı kurul üye sayısının salt çoğunluğudur. Karar yeter sayısı ise toplantıya katılanların salt çoğunluğudur.

MADDE 26 – GENEL DELEGE MECLİSİ

 1. Genel Delege Meclisi, Genel Kurul Delegelerinden oluşur.
 2. Senede 1 defa Genel Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine Genel veya Bölgesel olarak toplanır.
 3. Toplantıya Genel Yönetim Kurulu 1 yıl içinde yaptığı çalışmaları kapsayan bir rapor sunar. Bu rapor toplantıdan en geç 15 gün önce delegelere ulaştırılır.
 4. Sendikanın 1 yıl içinde yapmış olduğu çalışmalar bu toplantıda tartışılır. Görüşler ve öneriler sunulur, uygulanamayan Genel Kurul kararlarının uygulanamama nedenleri tartışılır.

MADDE 27– ŞUBE BAŞKANLAR KURULU

 1. Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetim Kurulu, Genel Disiplin Kurulu, Şube Başkanları ve şube oluşturulamayan yerlerdeki bölge temsilcilerinden oluşur.
 2. 6 ayda 1 defa Genel Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile toplanır.
 3. Bu toplantılarda sendikanın 6 aylık, idari, mali ve örgütlenme çalışmaları tartışılır. Aksayan çalışmaların düzeltilmesi için sunulacak görüş ve önerilerin Genel Yönetim Kurulunca uygulanması için kararlar alınır.
 4. Alınan kararlar, bütün birimlere ve üyelere bildirilir.

MADDE 28 – GENEL VEYA BÖLGESEL GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU

 1. Genel Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu üyeleri, Şube Yönetim Denetim, Disiplin Kurulu üyelerinden ve şube oluşturulamayan bölgelerdeki Bölge Temsilcilerinden oluşur.
 2. Yılda bir Genel Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile genel veya bölgesel olarak toplanır.
 3. Bu toplantılarda sendikanın 1 yıllık, idari, mali ve örgütlenme çalışmaları tartışılır. Aksayan çalışmaların düzeltilmesi için sunulacak görüş ve önerilerin Genel Yönetim Kurulunca uygulanması için kararlar alınır
 4. Alınan kararlar, bütün birimlere ve üyelere bildirilir.

MADDE 29 – GENEL VEYA BÖLGESEL TEMSİLCİLER MECLİSİ

 1. Genel Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu üyeleri, Şube Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu üyeleri ve işyeri sendika temsilcilerinden oluşur.
 2. Yılda bir Genel Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile genel veya bölgesel olarak toplanır.
 3. Bu toplantılarda Şube Temsilciler Kurullarının, sendikanın idari, mali ve örgütlenme çalışmaları ile ilgili karara bağladıkları görüş ve önerileri tartışılır. Her şube kendi temsilciler meclisinin almış olduğu kararları kendi belirleyecekleri 1 temsilci aracılığıyla bu kurula sunarlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ŞUBELER

MADDE 30 – ŞUBELERİN OLUŞUMU

 1. 200 üyesi bulunan bölgelerde Genel Kurul’un kararı ile veya Genel Kurul’un verdiği yetki çerçevesinde Genel Yönetim Kurulu’nun kararı ile şube ve bölge Temsilcilikleri kurulabilir.
 2. Kurulacak olan şubenin yöneticileri sadece ilk genel kurul için Genel Yönetim Kurulu tarafından atanır.
 3. Atanacak olan yöneticiler 6 ay içinde yasalar ve ana tüzük hükümlerine göre Kongresini yapmak mecburiyetindedir.

MADDE 31 – BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİNİN OLUŞUMU

 1. Çalışmayı yürütecek kadrolar mevcutsa Genel Yönetim Kurulu sendikal faaliyeti genişletmek için, Bölge Temsilcilikleri kurabilir.
 2. Atanan bölge temsilcilikleri Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreterine bağlı olarak çalışır.

MADDE 32 – ŞUBE GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

 1. Şube Genel Kurulu, şubenin en yetkili karar organıdır.
 2. Şubenin üye sayısı 200’e kadar olduğunda tüm üyelerle yapılır
 3. 200’ü aşan üyeliklerde her 10 üyeyi bir delege temsil eder.
 4. Şube Yönetim ve Denetim Kurulu asıl üyeleri Şube Genel kurulunun delegeleridir.

MADDE 33 – ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

 1. Şube Genel Kurulu 3 yılda bir toplanır.
 2. Merkez Genel Kurul için geçerli çalışma yöntemleri Şube Genel Kurulu için de geçerlidir.

MADDE 34 – ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Şube Yönetim Kurulu’nun çalışma ve hesap raporları ile Denetleme Kurulu’nun raporlarını görüşmek, kabul etmek veya reddetmek, çalışmaları aklamak veya aklamamak, Disiplin Kurulu’nun raporunu görüşmek,
 2. Şube Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullarının asil ve yedek üyelerini seçmek,
 3. Merkez Genel Kurulu’na, Şube adına katılacak delegeleri seçmek.
 4. Şubenin kapanmasına veya başka bir şube ile birleşmesine karar veremez. Borç altına sokamaz.

MADDE 35- OLAĞANÜSTÜ ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA ESASLARI

Şube Yönetim Kurulu veya Şube Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde ya da Şube Genel Kurul delegelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Çağrıda Genel Merkez’deki yöntem uygulanır.

MADDE 36 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

 1. Şube Yönetim Kurulu Şube Genel Kurulu’nun üyeler içinden seçeceği 5(beş) üyeden oluşur. Asıl üye kadar yedek üye seçilir.
 2. Şube Yönetim Kurulu’na seçilen üyeler, seçimi gerçekleştiren delegelerin 2/3 çoğunluğun geri çağırmasıyla Şube Yönetim Kurulu üyelikleri düşer. Seçilen üyelerin tamamı geri çağırılmışsa bu durumda Olağan üstü Genel Kurula gidilmek zorunludur.
 3. Şube Yönetim Kurulu seçim sonucunun tebliğ tarihinden sonra, üç gün içerisinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak, Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Sayman ve Genel Örgütlenme Sekreteri’ni seçmek zorundadır. Diğer sekreterlikler Genel Kurul kararları doğrultusunda oluşturulur.
 4. Yönetime seçilenler üç defa toplantılara mazeretsiz bir biçimde katılmayanların yöneticilikleri düşer. Yerine yedeklerden en çok oyu alan göreve çağrılır.
 5. Şube Yönetim kurulunun toplantı yeter sayısı kurul üye sayısının salt çoğunluğudur. Karar yeter sayısı ise toplantıya katılanların salt çoğunluğudur.

MADDE 37 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Şube Genel Kurulu, Genel Temsilciler Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu ve Şube Temsilciler Kurulu kararlarını uygular.
 2. Şube ve bağlı sendikal faaliyetlerin geliştirmeye örgütlenmeyi derinleştirmeye çalışır.
 3. Sendikal faaliyet için gerekli harcamaları yapar.
 4. Şube Genel Kurulu’nu toplar.
 5. Şube Genel Kurulu’na sunulacak hesap ve çalışma raporları hazırlar.
 6. Şube Temsilciler Kurulu’nu gerektiğinde toplantıya çağırır. Şube ile ilgili konuları görüşür, varılan sonuçları Merkez Yönetim Kurulu’na ve üyelerine bildirir.
 7. Temsilci seçimlerini, delege seçimlerini organize etmek.
 8. Seçilmiş birim komitesi üyelerini atamak.

MADDE 38 – ŞUBE BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Şube sınırlarında sendikayı temsil eder,
 2. Diğer Yönetim Kurulu üyelerince yürütülmekte olan işleri yakından izler, inceler, bilgi alır, uyarır,
 3. Şube sınırlarında gerçekleşecek sendikal toplantılara gerekirse başkanlık eder,
 4. İlgili sekreterle kendi görevleri ile ilgili yazışmaları, Şube Sekreteri ile birlikte tüm yazışmaları, Mali sekreter ile birlikte mali konulardaki yazışma ve işlemleri imzalar.
 5. Olağanüstü durumlarda Yönetim Kurulu Kararı olmaksızın ve belgeye dayalı olarak brüt asgari ücret kadar harcamada bulunabilir. Ancak harcamalarla ilgili belgeleri ilk Şube Yönetim Kurulu’na sunmakla yükümlüdür.
 6. Şube Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda basın toplantısı düzenler. Yazılı ve Sözlü demeçler verebilir.
 7. Tüzük ve Yönetmeliklerle yetkilendirildiği konularla ilgili olarak Şubeye bağlı organ, kurul, komisyon, temsilci ve kişileri toplantıya çağırabilir.
 8. Bir kişi en fazla iki dönem şube başkanlığı görevi yapabilir.

MADDE 39 – ŞUBE SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Şube Başkanının bulunmadığı zamanlarda onun görevlerini yerine getirir ve yetkilerini kullanır.
 2. Şube Yönetim Kurulu’nun toplantılarına ilişkin gündemi hazırlar, alınan kararları deftere yazdırır.
 3. Yazışma ve işlemlerin düzgün işleyişini sağlar.
 4. Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlayarak kurullara sunar,
 5. Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönetim Kurullarına karşı sorumlu olan Şube Sekreteri; Tüzük, Yönetmelikler ve anılan Kurulların verdiği diğer görev ve yetkileri yerine getirmekle yükümlüdür.

MADDE 40 – ŞUBE MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Şubenin mali işlerinin düzenli yürümesini sağlar,
 2. Şube hesaplarını iç ve dış denetime hazır bulundurur,
 3. Şube kapsamı dahilinde sendika gelirlerinin toplanmasını ve Genel Merkezce banka hesabına 7 (yedi) gün içerisinde yatırılmasını sağlar,
 4. Şube harcamalarının usulüne göre yapılmasını, harcama belgelerinin her ay Genel Merkeze gönderilmesini sağlar,
 5. Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönetim Kurullarına karşı sorumlu olan Şube Mali Sekreteri; tüzük, yönetmelikler ve anılan Yönetim Kurullarının verdiği diğer görev ve yetkileri yerine getirmekle yükümlüdür.
 6. Şube yönetim kurulu tarafından yapılan harcamaları ve gelirlerin ayrıntılı olarak yer aldığı bütçeyi sendikaya ait internet sitesinde, herkesin görebileceği biçimde yayınlar ve üç aylık periyotlarla günceller.

MADDE 41– ŞUBE ÖRGÜTLENME SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Şubeye bağlı Şube Temsilciler Kurulu ve İşyeri Kurulları ile işyeri temsilcilerinin sendikal faaliyetlerini izler ve bu faaliyetlerin yerine getirilmesine yardımcı olur,
 2. Şube üye kayıtları ve üyelikten ayrılmalarına ilişkin işlemleri gözetir, şube üye arşivini düzenler, üye envanterini çıkartır, üyeliğe kabul ya da üyelikten ayrılma başvurularını, tayin ve emeklilik işlemlerini 5 (beş) gün içerisinde Sendika Merkez Yönetim Kurulu’na gönderilmesini sağlar,
 3. Sendikanın aktif uğraş alanı dışında kalmış işyerlerindeki çalışanların, sendika bünyesinde örgütlenmesini sağlar,
 4. Şube Genel Kurulu’nun zamanında ve gereği gibi yapılması için Genel Örgütlenme Sekreteri ile koordineli çalışır. Sendikanın örgütlü olmadığı işyerlerinde örgütlenmeyi sağlar.

MADDE 42 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Şube Yönetim Kurulu olağan olarak haftada bir toplanır. Şube yönetim kurulunun toplantı yeter sayısı kurul üye sayısının salt çoğunluğudur. Karar yeter sayısı ise toplantıya katılanların salt çoğunluğudur.

 

MADDE 43 – ŞUBE GENEL DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Şube Denetim Kurulu, Şube Genel Kurulunca delegelerin seçtiği 3 asil 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 44 – ŞUBE DENETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

 1. Şube Denetim Kurulu en geç 3 ayda bir toplanır.
 2. Her denetim sonunda Şube Yönetim Kurulu’na rapor verir.
 3. Verdiği raporların bir örneğini de üyelere ve bütün organlara ulaştırır.
 4. Şube denetim kurulunun toplantı yeter sayısı kurul üye sayısının salt çoğunluğudur. Karar yeter sayısı ise toplantıya katılanların salt çoğunluğudur.

MADDE 45 –ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU

Şube Denetim Kurulu, Şube Genel Kurulunca delegelerin seçtiği 3 asil 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 46 –ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

 1. Sendikanın tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği öne sürülen sendika üyeleri hakkında gerekli soruşturmayı yapar ve bu konuda hazırlayacağı raporu karar verilmek üzere Şube Temsilciler Kurulu’na ve bilgilendirmek üzere Merkez Disiplin Kurulu’na gönderir. Şube disiplin kurulunun toplantı yeter sayısı kurul üye sayısının salt çoğunluğudur. Karar yeter sayısı ise toplantıya katılanların salt çoğunluğudur.

MADDE 47 –ŞUBE TEMSİLCİLER MECLİSİ

 1. Şube Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu üyeleri ve işyeri sendika temsilcilerinden oluşur.
 2. 6 ayda bir Şube Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile toplanır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM: MALİ HÜKÜMLER

MADDE 48 – SENDİKANIN GELİRLERİ

 1. Üyelik aidatı.
 2. Faaliyetlerden sağlayacağı gelirler.
 3. Malvarlığının devir, temellük ve satışından doğan gelirler.
 4. Bağış ve yardımlar.

MADDE 49 – ÜYELİK AİDATI

Üyelik aidatı ve dayanışma aidatı 5TL olarak belirlenmiştir. Üyelerin sendika vasıtasıyla bireysel, toplu iş sözleşmesi takım sözleşmesi yapması durumunda üyelik aidatı asgari ücretin 1/60’ı olarak belirlenmiştir.

MADDE 50 – GİDERLER

 1. Sendikanın giderlerine sendika Merkez Genel Kurulu belirleyeceği biçimde Genel Yönetim Kurulu karar verir. Üye aidatlarının yüzde ellisi Sendika Şubelerine avans olarak aktarılır (şubeli sistemde aidat kime ödeniyor.
 2. Sendikal faaliyeti yürütmek için yapılan harcamalar,
 3. Üyelerin işverenler veya kurumlarla ilgili uyuşmazlıklarda yürütülen faaliyet, eylem ve etkinliklerle ilgili masraflar. Bireysel iş sözleşmeleri, takım sözleşmeleri, toplu sözleşmelerle ilgili masraflar,
 4. Grev ve lokavt hallerinde yapılan masraflar ve üyelere ödenen ödentiler,
 5. Sendika amaç ve faaliyetleri dışında harcama yapamaz. Bağışta bulunamaz. Borç veremez,
 6. Grev, işyeri direnişleri ve dayanışma fonu için bir bütçe ayrılması,

MADDE 51 – TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTER DOSYA VE KAYITLAR

 1. Üye kayıt fişleri ve defteri ile çıkış bildirimi,
 2. Zorunlu kurulların kararlarının numara ve tarih sırası ile yazılmasına mahsus karar defterleri
 3. Gelen ve giden evrak ile zimmet defteri,
 4. Aidat, yevmiye, envanter defteri ve defter-i kebir defterleri ve bunların tutulduğu dosyalar.

MADDE 52:   YÖNETİCİ, UZMAN VE PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET, TAZMİNAT, YOLLUK VE HARCIRAHLARININ MİKTARLARININ BELİRLENME ESASLARI

 1. Sendika uzmanlık gerektiren durumlarda bu yeteneklere haiz olanlar gönüllü olarak çalışırlar.
 2. Sendika da gönüllü çalışma esas alınır ama Merkez Genel Kurulun belirlemesiyle sendika faaliyetlerinden kaynaklı işinden ayrılan, sendika yöneticilerine verilecek ücretler, her türlü ödenek, yolluklar ve tazminatlar Merkez Genel Kurulu tarafından tespit olunur. Merkez Genel Kurulunca belirlenecek ücretler o sektörde çalışan işçinin ortalama ücretini aşamaz.

 

ALTINCI BÖLÜM: DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 53 – TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Sendikanın feshi veya bir başka sendika ile birleşmesi halinde uygulanacak esaslar

 1. Tüzük değişikliği yapılabilmesi için sendika Merkez Genel kurulu’nun toplantı yeter sayısı 500 üyeye kadar üye, 500 üye sonrasında delege tam sayısının salt çoğunluğudur, karar yeter sayısı toplantıya katılan üye veya delege sayısının 2/3 oranındaki yeterlilik oyu ile alınır.
 2. Tüzük değişikliği yapılabilmesi için sendika merkez genel kurulu’nun toplantı yeter sayısı 500 üyeye kadar üye, 500 üye sonrasında delege tam sayısının salt çoğunluğudur, karar yeter sayısı toplantıya katılan üye veya delege sayısının 2/3 oranındaki yeterlilik oyu ile alınır.

MADDE 54 – KONFEDERASYONA KATILMA, ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÜYE OLMA VE AYRILMA ESASLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER.

 1. a) Konfederasyonlara katılma konusunda sendika merkez genel kurulu’nun toplantı yeter sayısı 500 üyeye kadar üye (500 dahil), 500 üye sonrasında delege tam sayısının salt çoğunluğudur, karar yeter sayısı toplantıya katılan üye veya delege sayısının 2/3 oranındaki yeterlilik oyu ile alınır.”
 2. b) Uluslar arası kuruluşlara üyelik, üyelikten çekilme hallerinde sendika merkez genel kurulu’nun toplantı yeter sayısı 500 üyeye kadar üye (500 dahil), 500 üye sonrasında delege tam sayısının salt çoğunluğudur, karar yeter sayısı toplantıya katılan üye veya delege sayısının 2/3 oranındaki yeterlilik oyu ile alınır.”

MADDE 55 – TÜZÜKTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:

Tüzükte yapılan değişiklikler Sendika Merkez Genel Kurulu’nun da oylandıktan hemen sonra geçerlilik kazanır. Onaylanan tüzükle sendika faaliyetlerine devam eder.