İlkelerimiz

Bir insanın başka bir insan tarafından sömürülmediği, herkesin ve her şeyin paranın (sermayenin) elinde oyuncak olmadığı, eşit özgür bir geleceğin var olabilmesinin tek yolu tek tek duran biz işçilerin bir araya gelerek örgütlenmesidir. Ancak bu yolla mevcut koşullar üzerinde bir etkide bulunabilir, bir değişiklik yaratabiliriz!

Kendi örgütlerimizi yaratarak, onları bütün işçilerin çıkarlarını koruyacak bir biçimde sahiplenip var etmek zorundayız. İnşaat İşçileri Sendikası, inşaat işçisinin çıkarlarını korumak, birlikte daha güçlü olmak için aşağıda sayacağımız ilkeler doğrultusunda bir işçi örgütü olmayı ve amaçlarını hayata geçirmeyi esas almıştır.

Sendika, iç işleyişinde demokratik merkeziyetçilik ilkesine uygun olarak hareket eder. Üyelerin doğrudan karar süreçlerine katılmasını, iradesinin bütün kararlara yansımasını bir ilke olarak benimser. Sendikadaki karar süreçlerine katılımın gerçek anlamda sağlanması için gerekli mekanizmaları oluşturur ve üyelerinin süreçlere katılımını özendirir. Örgütlenilen şirket ve şantiyelerde işçi meclisleri ve komisyonlar biçiminde taban örgütlülükleri oluşturmayı hedefler.

Tartışma, eleştiri, özeleştiri ve ikna yöntemlerini aktif biçimde kullanarak demokratik merkeziyetçilik ilkesini uygular.

Azınlıkta kalan fikirlerin çoğunluk olma hakkını korur.

Sendika, profesyonel sendikacılığı reddeder. Sendikacılığın bir meslek haline getirilmesine karşıdır. Sendikal örgütlenmenin ihtiyaçları nedeniyle çalış(a)mayacak duruma gelen yöneticilerini ancak genel kurul kararıyla ücretli olarak çalıştırabilir. Bu ücret, sendikal görevlerinden ayrılmak zorunda kalan üyenin, aynı işi yapan işçi arkadaşlarının ortalama ücretini aşamaz.

Sendikada göreve seçimle gelmiş bütün üyelerin görevleri, seçimi gerçekleştiren üye veya delegelerin 3′te 2’sinin geri çağırmasıyla sonlanır. Sendika, seçenlerin aynı zamanda geri çağırma hakkı olduğu ilkesini benimser.

Sendika, en başta söz ve eylem arasındaki uyumu baz alır. Sözüyle eyleminin bir olmasını ilkesel bir tutum olarak görür ve gözetir.

Sendika, mimarlık ve mühendislik fakülteleri başta olmak üzere gelecekte aynı işkolunda çalışacak öğrenciler arasında faaliyet yürütür; sınıfın gelecekteki üyeleri olarak öğrencileri sınıf mücadelesinin aktif bir bileşeni olmaları için örgütler. Bunu sendikal faaliyetinin bir parçası olarak görür.

Sendika, grev ve direniş süreçlerinde patrona sızma tehlikesi gibi durumlar dışında kararlarını o alandaki bütün işçilerin katılımıyla alır. İşçilerinin tümünü ilgilendiren böyle kararlar ancak tümünün katılımının sağlanmasıyla hayata geçirilir.

Sendika, işçi sınıfının çıkarlarını korumak için her şeyden önce fiili mücadele yöntemini baz alır. Burjuvazinin koyduğu uyasa ve kurallarla sınıfın çıkarlarının çeliştiği durumlarda sınıfın çıkarlarını tereddütsüz esas alır.

Sendika, bünyesinde uzman çalıştırmaz, sendikada çalışan uzmanlar ancak gönüllülük esasına bağlı olarak çalışabilirler.